W ramach zakupów w sklepie, funkcjonuje atrakcyjny system korzyści, za kontynuowane zakupy. Korzystanie z poniższego programu lojalnościowego wymaga posiadania zarejestrowanego konta na stronie www.wolleamore.pl

Każde wydane 1 zł = 1 puff

Za łączną liczbę zebranych puffów w ciągu roku, przysługują następujące korzyści:

Suma puffówRabat
9004 %
14007 %
190010 %
250013 %
  • Po uzyskaniu odpowiedniego progu, użytkownik otrzymuje stały kod rabatowy do zastosowania w koszyku zakupowym.
  • Punkty uzyskane za dany zakup, tracą ważność po 12 miesiącach

Regulamin Programu lojalnościowego

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest firma WolleAmore Jolanta Czerwińska z siedzibą pod adresem: ul. Jaśminowa 6, PL 66-415 Santocko, NIP PL5991702911, REGON 211019192, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest do konsumentów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.

1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem sklepu internetowego, której właścicielem i administratorem jest Organizator.

  1. Słownik pojęć

2.1. KLIENT – konsument, który uczestniczy w Programie Lojalnościowym.

2.2 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.3 ORGANIZATOR – firma WolleAmore Jolanta Czerwińska z siedzibą pod adresem: ul. Jaśminowa 6, PL 66-415 Santocko, NIP PL5991702911, REGON 211019192.

2.4. PRODUKT – rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.5. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

2.7. SKLEP INTERNETOWY– sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.wolleamore.pl, który objęty jest programem lojalnościowym.

  1. Warunki uczestnictwa

3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest Klient, posiadający zarejestrowane konto w Sklepie Internetowym.

3.2. Program Lojalnościowy nie obejmuje klientów hurtowych. 

3.3. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym zobowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  1. Zasady programu

4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 14.02.2023 r. przez czas nieokreślony. Klient zachowuje prawo do uzyskanych korzyści przez okres 12 miesięcy po zakończeniu programu.

4.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym dodawane są punkty (puffy), do zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym.

4.3. Suma wartości punktów z wyznaczonego okresu nie uwzględnienia kosztu wysyłki.

4.4. Jeżeli Klient odstąpił od umowy sprzedaży Produktu, liczba punktów przyznanych za tę umowę nie jest uwzględniana w ogólnej sumie punktów z wyznaczonego okresu.

4.5. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu i jego wysłaniu Organizator odnotowuje zwiększenie sumy punktów danego Klienta, w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Klient jest uprawniony w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o bieżącej sumie wartości wszystkich zamówień. W tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@wolleamore.pl lub skorzystać z podglądu na stronie sklepu w sekcji „Moje konto”.

4.6. Uznawana jest wartość pierwotnie złożonego zamówienia. Jeżeli klient dokona zmian, np. doda do niego produkty, ich wartość nie zostanie uwzględniona.

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientów będących uczestnikami.

  1. Progi rabatowe

5.1. Klient po osiągnięciu danego progu, jest uprawniony do skorzystania z rabatu przy kolejnych zakupach:

5.1.1. Suma punktów (puffów) 900 uprawnia do rabatu 4%.

5.1.2. Suma punktów (puffów) 1400 uprawnia do rabatu 7%.

5.1.3. Suma punktów (puffów) 1900 uprawnia do rabatu 10%.

5.1.4. Suma punktów (puffów) 2500 uprawnia do rabatu 13%.

5.2. Środki przyznane Klientowi mogą być przez Klienta wykorzystane w terminie 12 miesięcy od dnia ich przyznania, po tym okresie promocja wygasa. W celu utrzymania rabatu, Klient zobowiązany jest do utrzymania żądanej sumy punktów na swoim koncie.

5.3. Po uzyskaniu odpowiedniego progu, klient otrzymuje stały kod rabatowy do zastosowania w koszyku zakupowym. Kod wysyłany jest pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, oraz dostępny jest do wglądu na stronie sklepu w sekcji „Moje konto”.

5.4. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami.

5.5. Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.

6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego.

6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

6.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: info@wolleamore.pl

  1. Reklamacje

7.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@wolleamore.pl
7.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji, jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji.
7.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

  1. Przepisy końcowe

8.1. Prawem właściwym dla Programu Lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, oraz przyznane Nagrody.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.